go to website https://www.xxxhub.online pleasuring a chap in a bang bus.
go to websitefreeporn girls become wild pussy eaters.
fsiblog

Učeničke stipendija Republike Srbije

– Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

0 1.367

Republička stipendija – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja svake godine raspisuje konkurs za stipendiranje učenika. Broj stipednista svake godine zavisi od raspoloževih sredstava u budžetu Republike Srbije.
Učeničke stipendije 2017/2018 za učenike srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji stalno postižu odličan uspeh u učenju i vladanju i čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

USLOVI ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA

Pravo na učeničku stipendiju, u skladu sa zakonom, imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji stalno postižu odličan uspeh u učenju i vladanju i čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Na konkurs za dodelu učeničkih stipendija mogu se prijaviti učenici I razreda srednje školekoji su u svim razredima od V do VIII razreda osnovne škole postigli odličan opšti uspeh (od 4,50 do 5), odnosno učenici od II do IV razreda srednje škole koji su u svim prethodno završenim razredima srednje škole postigli odličan opšti uspeh (od 4,50 do 5).

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa (učenici bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, romska nacionalna manjina, učenici sa invaliditetom, učenici s hroničnim bolestima, učenici čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i
Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ, izbeglice i raseljeni učenici, povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici) imaju pravo da podnesu zahtev da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja, primenom blažih kriterijuma u skladu sa zakonom i pravilnikom.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa prijavljuju se na konkurs pod uslovom da su učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se  školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije,
koji stalno postižu najmanje vrlo dobar uspeh u učenju (3,50) i čiji roditelj ili staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Broj učeničkih stipendija utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu.

 POTREBNA DOKUMENTA

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1);
– UVERENjE o upisanom razredu i postignutom uspehu učenika u prethodnom školovanju (Obrazac br. 2);
– UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika za period januar – jun tekuće godine (Obrazac br. 4);
– dva primerka od strane roditelja ili staratelja učenika svojeručno potpisanog UGOVORA o učeničkoj stipendiji (Obrazac br. 5);
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja ili staratelja učenika.

Kandidat koji je bio korisnik učeničke stipendije za školsku 2016/2017. godinu podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce koji su navedeni u Konkursu i čine njegov sastavni deo:
– PRIJAVU (Obrazac br. 1a) – sadrži dokaz o upisanom narednom razredu i postignutom uspehu u prethodnom školovanju;
– UVERENjE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice učenika (Obrazac br. 4);
– štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte roditelja ili staratelja učenika.

Napred navedena dokumenta, odnosno dokazi moraju biti overeni od strane odgovarajuće službe, i to:
– Obrazac br. 2 i Obrazac br. 1a – overava srednja škola u koju je učenik upisan;
– Obrazac br. 4 – overava nadležni organ u opštini prebivališta roditelja ili staratelja učenika, a koji se izdaje na osnovu priložene IZJAVE o članovima porodice (Obrazac br.
3) i odgovarajućih dokaza o ostvarenim prihodima porodice u naznačenom periodu.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:
1. učenici bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja;
2. iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat;
3. pripadnik romske nacionalne manjine – potvrdu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma;
4. učenici sa invaliditetom i učenici s hroničnim bolestima – mišljenje Interresorne komisije, potvrdu udruženja invalida ili lekarsko uverenje izdato od nadležnog doma zdravlja;
5. učenici čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrdu odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica;
6. izbeglice i raseljeni učenici – potvrdu da se korisnik nalazi u evidenciji o izbeglim ili raseljenim licima (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije opštine prebivališta); 7. povratnici po
sporazumu o readmisiji i deportovani učenici – potvrdu MUP-a.

Učenici, kandidati koji nisu rođeni u Republici Srbiji podnose i uverenje o državljanstvu.
Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

ROK ZA PODNOŠENjE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 30. septembra 2017. godine. Neblagovremena, nepotpuna i podneta od neovlašćenih lica dostavljena konkursna dokumentacija neće biti razmatrana.

IV KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za dodelu učeničke stipendije utvrđuje se na osnovu:
1) uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
– opšteg uspeha od V do VIII razreda osnovne škole – za učenike I razreda srednje škole, odnosno opšteg uspeha iz prethodno završenih razreda srednje škole – za učenike ostalih razreda srednje škole,
– upisanog razreda srednje škole;
2) socijalno-ekonomskog statusa porodice.
Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika, za period januar – jun tekuće godine.

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se brojem bodova, i to:
1) opšti uspeh od V do VIII razreda osnovne škole, za učenike I razreda srednje škole – iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha od V do VIII razreda osnovne škole (od 4,50 do 5,00 bodova);
2) opšti uspeh iz prethodno završenih razreda srednje škole, za učenike ostalih razreda srednje škole – iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha iz prethodno završenog razreda srednje škole (od 4,50 do 5,00 bodova);
3) broj bodova za razred srednje škole u koji je učenik upisan iznosi:
– za I razred – 0,40 bodova,
– za II razred – 0,50 bodova, –
za III razred – 0,60 bodova, –
za IV razred – 1,00 bod.

Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika za period januar – jun tekuće godine, i to:
1) do 20 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 0,30 bodova;
2) od 20 % do 40 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 0,15 bodova;
3) više od 40 % prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji – 0 bodova.

Prosečna zarada iz stava 1. ovog člana računa se prema podacima republičkog organa uprave nadležnog za poslove statistike.
Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenim po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu učeničke stipendije.
Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

POSTUPAK

Kandidat za dobijanje učeničke stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom srednjoj školi u koju je upisan.
Srednje škole od 1. do 5. oktobra 2017. godine, uz sačinjen i overen kontrolni spisak prijavljenih kandidata (na obrascu koji je sastavni deo Konkursa), dostavljaju podneta konkursna dokumenta, zavisno od svog sedišta, odgovarajućoj službi za sprovođenje konkursa, prema uputstvu za sprovođenje konkursa.
Izvod iz utvrđenog predloga rang-liste kandidata dostavlja se odgovarajućim srednjim školama u koje su upisani kandidati za dobijanje učeničke stipendije.
Svaki kandidat ima pravo dokumentovanog prigovora na predlog rang-liste u roku od 8 dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang-liste na oglasnoj tabli ili sajtu srednje škole u koju je upisan.

Kandidat podnosi dokumentovani prigovor Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije, preko škole u koju je upisan.
Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati.

Škola, u roku od 3 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, sačinjava spisak kandidata koji su podneli prigovore i dostavlja ga s dokumentacijom Komisiji za učeničke i studentske kredite i stipendije.

Komisija za učeničke i studentske kredite i stipendije razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata, koja se objavljuje na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili sajtu srednje škole.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u roku do 90 dana po isteku konkursnog roka, donosi odluku o dodeli učeničke stipendije za školsku 2017/2018. godinu na osnovu konačne rang-liste kandidata.
Na osnovu odluke ministra o dodeli učeničke stipendije, učenik, odnosno roditelj ili staratelj učenika zaključuju ugovor o stipendiji s Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi s korišćenjem stipendije.

Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja.

Korisniku učeničke stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili slični oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije, kada izgubi pravo na finansiranje školovanja iz budžeta ili napusti redovno školovanje.
Pravo na učeničku stipendiju, u skladu sa zakonom, nema učenik koji je pravo na učeničku stipendiju ostvario u skladu sa odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili odlukom fonda, odnosno fondacije.

 ISPLATA STIPENDIJE
Učeniku se odobrava isplata stipendije za vreme trajanja redovne nastave u školi koju pohađa.
Za tekuću školsku godinu stipendija se isplaćuje učeniku preko škole koju pohađa, odnosno tekućeg računa otvorenog kod ovlašćene banke, u 10 jednakih mesečnih rata.

KONKURSNI OBRASCI
Obrasci naznačeni u tački II ovog konkursa (zajedno s uputstvima o pribavljanju potrebnih dokumenata i podnošenju prijava na konkurs) posebno su štampani u vidu brošure

UČENIČKI KREDITI I STIPENDIJE 2017/2018.

Kandidat koji je bio korisnik učeničke stipendije za školsku 2016/2017. godinu preko matične škole dobija obrazac – PRIJAVA ZA KORIŠĆENjE UČENIČKE STIPENDIJE (Obrazac 1a), kojim prijavljuje učešće na konkursu za školsku 2017/2018, uz podnošenje ostalih dokumenata navedenih u Konkursu.
Bliže informacije o dostupnosti izdanja konkursnih obrazaca iz navedene brošure zainteresovani mogu dobiti u matičnoj školi, 15 dana pre početka konkursa.

Možda ti se svidi i Još od autora

Ostavi odgovor

Mejl adresa neće biti objavljena