go to website https://www.xxxhub.online pleasuring a chap in a bang bus.
go to websitefreeporn girls become wild pussy eaters.
fsiblog

Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ u Kruševcu

0 484

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ u Kruševcu, osnovana je 1993. godine, rešenjem Ministarstva prosvete i sporta br. 22-05-177/93-04, od 28.07.1993., i to kao Viša tehnička škola za industrijski menadžment.

Po dobijenoj saglasnosti za rad, usledio je niz marketinških aktivnosti, kako bi se Škola predstavila javnosti, prvenstveno potencijalnim studentima. Upis prve generacije studenata obavljen je 1993. godine.


Posle 12 godina rada, Škola je 2004. godine prešla na trogodišnje studije, što je imalo za rezultat izmenu nastavnog plana i programa. Nov nastavni programa Škole u trogodišnjem trajanju odobren je Rešenjem broj 612-00-00311/2003-5 od 09.09.2003. godine izdatim od strane Ministarstva prosvete i sporta. Nastavni program za prvu i drugu godinu studija sadržao je izmene u strukturi pojedinih predmeta. Na trećoj godini studija su kreirana četiri usmerenja, i to: inženjersko, industrijski marketing, elektronsko poslovanje i mali biznis.

Godine 2007., u složenom i zahtevnom postupku akreditacije, usledila je nova transformacija Škole u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, kada škola menja naziv u Visoka škola strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment. Nakon dobijanja Uverenja o akreditaciji ustanove i studijskog programa, od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije, broj 612-00-1203/2006-04 od 02.06.2007. godine, Škola je od Ministarstva prosvete dobila i Dozvolu za rad broj 612-00-1120/2007-04 od 12.10.2007. godine. Tom prilikom je akreditovan studijski program osnovnih strukovnihstudija u trogodišnjem trajanju u polju društveno-humanističkih nauka, pod nazivom Poslovno industrijski menadžment.

Oktobra 2008. godine za v.d. direktora Škole je izabrana mr Spomenka Gligorijević, a aprila 2009. godine izabrana je za direktora, sa mandatom od tri godine.

Škola je juna 2008. godine KAPK uputila zahtev i Elaborat za akreditaciju studijskog programa Poslovno industrijski menadžment na studijama drugog nivoa – specijalističkim strukovnim studijama, čija je realizacija predviđena učenjem na daljinu. Za predloženi studijski program KAPK je donela Uverenje o akreditaciji, na osnovu koga je Ministarstvo prosvete donelo Rešenje o dopuni dozvole za rad br. 612-00-00987/2010-04 od 16.02.2011. godine.

Aprila 2012. godine mr Spomenka Gligorijević izabrana je za direktora Škole, u još jednom mandatu.

U redovnom postupku reakreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa, koji se, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, obnavlja svakih 5 godina, na osnovu podnetog Zahteva za reakreditaciju Škole i njenih studijskih programa, KAPK je donela Uverenje o reakreditaciji Škole i njenih studijskih programa 612-00-00122/2012-04 od 27. aprila 2012. godine.

 

Na osnovu navedenog Uverenja o reakreditaciji, Škola je dobila Dozvolu za rad izdatu od Ministarstva prosvete kojom je odobreno izvođenje sledećih studijskih programa:

  • Studijski program POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADžMENT (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 50 studenata, na tradicionalan način,
  • Studijski program EKONOMIJA U POSLOVNO INDUSTRIJSKOM SISTEMU (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 90 studenata, takođe na tradicionalan način,
  • Studijski program POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADžMENT (60 ESPB), specijalističkih strukovnih studija, za 80 studenata, učenjem na daljinu.

Obrazovni proces na navedenim studijskim programima realizuje se u okviru društveno-humanističkog polja, u naučnim oblastima Menadžment i biznis i Ekonomija.

Akreditacijom novog studijskog programa Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu Škola je proširila područje svog delovanja u okviru istog naučnog polja, ali sada u oblasti ekonomije, čime i svoju obrazovnu ponudu proširuje na profil strukovni ekonomista.

U cilju realizacije novog studijskog programa, Škola pronalazi strateškog partnera – Visoku školu za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, koji joj omogućava ne samo da uspešno akredituje pomenuti studijski program, već i da opstane u teškim tržišnim uslovima. Uspešna saradnja sa strateškim partnerom rezultirala je i promenom u vlasničkoj strukturi Škole. Naime, avgusta 2012. godine Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda preuzela je većinski deo osnivačkih prava Škole i time postala većinski vlasnik Škole.

Na predlog Nastavnog veća Škole i uz saglasnost osnivača, a povodom jubileja – 20 godina rada Škole, Savet Škole je decembra 2012. godine doneo odluku da se naziv Škole promeni u novi koji glasi: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA „Prof. Dr Radomir Bojković“ – Kruševac. Želja osnivača i kolektiva Škole je da se u naziv Škole ugradi ime preminulog prof. dr Radomira Bojkovića, pokretača inicijative osnivanja Škole i njenog dugogodišnjeg direktora, ceneći njegov neizmeran doprinos osnivanju i razvoju Škole. Novi naziv Škole odobren je od strane Ministarstva prosvete, na osnovu dozvole za rad broj 612-00-0034/103/2013-04 od 20.03.2013.

Aprila 2014. godine za direktora Škole imenovan je dr Đorđe Minkov.

Do sada je Školu završilo preko 3600 studenata. Oko 60% njih je zasnovalo radni odnos odmah po završetku studija, a oko 50% je po diplomiranju nastavilo školovanje.

Veliki broj studenta godišnje prima stipendije od privrede. Studenti sa prosekom ocena iznad 9,5 postaju stipendisti Škole na osnovu Pravilnika o nagrađivanju studenata.

Diplomirani studenti osnovnih strukovnih studija imaju mogućnost nastavka školovanja na specijalističkim strukovnim studijama kao i na više različitih fakulteta.

Možda ti se svidi i Još od autora

Ostavi odgovor

Mejl adresa neće biti objavljena